Advertising banner 728x90 at here - $75/week or $280/month 

Ethereum Free Faucet*Lưu ý:
 • Check ETH nhận được trong ETHFaucet tại: https://ethfaucet.net/.
 • Đơn vị tính nhận được là Gwei.
 • Ethereum được chia thành: Wei, Kwei, Mwei, Gwei, Szabo, Finney, Kether, Mether, Gether và Tether. 
  • 1000000000000000000 Wei = Ξ 1 Ether
  • 1000000000000000 Kwei = Ξ 1 Ether
  • 1000000000000 Mwei = Ξ 1 Ether
  • 1000000000 Gwei = Ξ 1 Ether
  • 1000000 Szabo = Ξ 1 Ether
  • 1000 Finney = Ξ 1 Ether
  •  1 Ether = Ξ 1 Ether
  •  0.001 Kether = Ξ 1 Ether
  •  0.000001 Mether = Ξ 1 Ether
  •  0.000000001 Gether = Ξ 1 Ether
  •  0.000000000001 Tether = Ξ 1 Ether
No
Faucet
Thanh toán
Min
Max
Time
1
EthFaucet
6000
1000000
20
2
EthFaucet
6000
1000000
15
3
Direct
2100
2000000
5
4
Direct
300
3000000
5
5
Direct
820
8000000
5
6
Direct
350
3000000
5
7
EthFaucet
5000
500000
15
9
EthFaucet
8000
1000000
5
10
EthFaucet
10001
1000000
40
11
EthFaucet
6000
1000000
10
12
Direct
1129
100000
5
13
EthFaucet
6000
1000000
10
14
EthFaucet
3500
1000000
5
15
EthFaucet
6000
1000000
5
16
EthFaucet
1000
1000000
15
17
EthFaucet
6000
1000000
5
18
EthFaucet
8000
500000
15
19
EthFaucet
6000
1000000
15
20
EthFaucet
8000
1000000
5
21
EthFaucet
7500
1000000
15
22
EthFaucet
6000
1000000
20
23
EthFaucet
3000
1000000
5
24
Direct
2000
2000
10

1 nhận xét :

 1. Đào ETH Free tại đậy nhé
  http://free-ethereum.com/signupin/145110
  http://ethereum-faucet.org/?r=0xC25d99f883b4AFC3B1D6641Fc185293D72a2a5aA
  http://eth-ereum.info/?r=0xC25d99f883b4AFC3B1D6641Fc185293D72a2a5aA
  http://www.ethereumfaucet.net/index.php?r=0xC25d99f883b4AFC3B1D6641Fc185293D72a2a5aA
  http://ethereum1.info/?ref=7671
  http://ethereumfree.pw/?r=0xC25d99f883b4AFC3B1D6641Fc185293D72a2a5aA
  http://eudirect.co.uk/ether/?r=0xC25d99f883b4AFC3B1D6641Fc185293D72a2a5aA
  https://freeeth.me/?r=0xC25d99f883b4AFC3B1D6641Fc185293D72a2a5aA
  http://www.fauceth.com/index.php?ref=0xC25d99f883b4AFC3B1D6641Fc185293D72a2a5aA  Trả lờiXóa